חוק עזר אגרת מבנה ציבור - תשפ"ד 2023

הארכת תוקף חוק עזר - שירותי שמירה התשע"ז 2016

הארכת תוקף חוק עזר לגבעת זאב  (אגרת מבני ציבור) התשעח 2018

הארכת תוקף חוק עזר (שירותי שמירה) התשע"ז 2016

הארכת תוקף חוק עזר שמירה

הארכת תוקף חוק עזר אגרת מבני ציבור התשע"ח 2018 - אורכה

הארכת תוקף חוק עזר (אגרת מבני ציבור) התשע"ח 2018

חוק עזר לגבעת זאב (תיעול) התשע"ג 2012

חוק עזר לגבעת זאב (סלילת רחובות) התשע"ג 2012

הארכת תוקף חוק עזר לגבעת זאב (תיעול) 2012

הארכת תוקף חוק עזר לגבעת זאב (סלילת רחובות) 2012

חוק עזר לגבעת זאב (סלילת רחובות), התשע"ג-2012

חוק עזר אגרת מבני ציבור התשע"ח - 2018

הארכת תוקף חוקי עזר לגבעת זאב - אגרת מבני ציבור

חוק עזר שרותי שמירה 2017

אישור הממונה אחזקת מקלטים 2013

אחזקת מקלטים 2013

תיעול התשעג 2012 

אגרת מבנה ציבור (תיקון) התשעב 2011

העמדת רכב וחנייתו תשסן 2006

שירותי שמירה (תיקון) התשסד 2004

עדכון קנסות 2000

מניעת רעש התשנא 1992

שמירת הסדר והנקיון התשמו 1986

רוכלים התשמו 1986

אגרת אישור תשמה 1984  

אגרת ביוב התשמה 1984

אספקת מים התשמד 1984  

החזקת בעלי חיים התשמד 1984   

הצמדה למדד תשמה 1984 

מודעות ושלטים התשע"ב 2012

סימון רחובות ולוחיות מספר בבנינים התשמד 1984

פתיחת עסקים וסגירתם התשמד 1984