עבודות לתועלת הציבור, מדובר בעונש שמשמעותו שירות למען הקהילה.

בית המשפט שהרשיע אדם רשאי לחייבו לעשות בשעות הפנאי שלו וללא שכר ובד"כ ללא הרשעה בדין, פעולה או שרות לתועלת הציבור או הזולת, למשך תקופה למספר שעות ובהתאם לתוכנית, הכל כפי שיקבע בית המשפט בצו הנקרא צו שירות.

האחראי על תכנון וארגון, הפעלה ופקוד על השירות לתועלת הציבור הינו שירות מבחן הכפוף למשרד הרווחה.

ברמה הערכית מאפשרת ענישה זו אפשרות של נשיאה בעונש בדרך אשר תועיל גם לציבור.

צו השל"צ ניתן למשך שנה מיום אישור התכנית ובתקופה זו המושמים מבוטחים בביטוח מתנדבים .

ביישוב משובצים במערכות שונות מושמים אשר הוטל עליהם עונש לבצע שעות של"צ.