בעלי תפקידים 

רקע :

מחלקת רישוי עסקים אחראית לקיום פיקוח שוטף על ביצוע חוק רישוי עסקים ותנאי רשיון  ומרכז את נושא הנפקת רישיונות לעסקים טעוני רישוי , תוך תאום עם הגורמים המוסמכים בהם משטרת ישראל, משרד הבריאות , מכבי אש , איכות הסביבה ועוד .

המחלקה מבצעת ביקורת בבתי העסק לקראת חידוש הרשיון לבדיקת העמידה בתנאי הרישיון וכן ביקורות תברואה שיגרתיות . עיקר העסקים המצויים תחת פיקוח המחלקה הם עסקי המזון למינהם (מסעדות , בתי קפה , קיטרינג , סופרים)קוסמטיקה , ובתי מרקחת , ותחנת דלק מקומות עינוג ונופש ספורט ומים . עובדי המחלקה מסייעים לבעלי עסקים חדשים לקבל רשיון עסק על ידי הכוונה , הסברה וליווי צמוד והדוק עד מועד הנפקת הרישיון.

כן עוסקת המחלקה בהנפקת רישוי לאירועים המוניים , ולאירועים תחת כיפת השמיים , ולאירועים חד- פעמיים.

כל בקשה לרישיון עסק חייב בתשלום אגרת רישוי .

המחלקה מרכזת את נושא השילוט בישוב , ואחראית על מתן אישורים ורישיונות שילוט בהתאם לחוק העזר בנושא.

הנחיות ואישורי השילוט ניתנים תוך התייחסות לשיקולים סביבתיים , אסתטיים, בטיחותיים.

כל שלט חייב ברישיון שילוט ובתשלום באגרת שילוט .

חשוב לציין עסק ללא רישיון עסק כחוק אין כיסוי לביטוח של העסק ...

מחלקת  רישוי עסקים אחראית על הפקת רישיונות עסק לבעלי עסקים אשר העיסוק שלהם מצריך רישיון. מטרת רישוי עסקים היא : מניעת סכנות לשלום הציבור, הבטחת איכות נאותה של הסביבה, הבטחת בריאות ובטיחות של הציבור. מחלקת רישוי עסקים עובדת בשיתוף עם גורמים המוסמכים כגון: משטרה, כיבוי אש, משרד הבריאות, איכות הסביבה, תכנון ובנייה. המחלקה מסייעת לבעלי עסקים חדשים לקבל רישיון עסק על ידי הסברה וליווי צמוד והדוק עד מועד הנפקת הרישיון.
האגף לרישוי ופיקוח על העסקים מהווה ציר המקשר בינך, בעל העסק ובין גורמי הרישוי השונים, תוך הקצאת משאבי אנוש וזמן לזירוז הליכי הרישוי ככל שניתן, ולהקל עליך, בעל העסק בקבלת רשיון העסק.
 

רשיון לניהול עסק – מהו?

חוק רישוי עסקים, התשכ"ח - 1968, מחייב כל עסק המוגדר בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה - 1995, בקבלת רשיון לפתיחתו וניהולו.
הרשיון לניהול העסק הינו האישור הניתן ע"י רשות הרישוי לבעל העסק ולמנהלו, בהתאם לחוק ולתקנות הנלוות אליו.
רשיון העסק בא להבטיח כי ננקטו כל האמצעים והסידורים במתאימים להפעלתו התקינה ע"פ מטרות החוק ולטובת הציבור הרחב.

מטרות החוק הן:

1. שמירה על איכות נאותה של הסביבה (לרבות תנאי תברואה נאותים)

2. מניעת מפגעים, מטרדים סכנות לשלום הציבור(הבטחה מפני התפרצות ושוד)

3. דאגה לביטחונם של הנמצאים בעסק ובסביבתו, מניעת סכנת מחלות בע"ח וזיהום מקורות המים,

4. הבטחת קיום דיני חוק התכנון והבנייה ודיני שירותי הכבאות.

רשיון מונפק בהתאם לתוכנית עסק המוגשת בעת הגשת הבקשה, ותשלום האגרה.
עסקים אשר חלים בהם שינויים חייבים בהגשת בקשה חדשה במשרדי אגף רישוי ופיקוח עסקים.
 

בירורים וחוות דעת מקדמית

ההחלטה לפתיחת עסק והגשת בקשה לרישוי הינה צעד כלכלי רציני.
על כן, מן הראוי לבחון היטב את האפשרויות, התנאים והחוקים הקשורים לכך עוד לפני קבלת ההחלטה והפנייה להגשת מסמכי הבקשה הנדרשים.
עובדי האגף עומדים לרשות הפונים לשם מתן ייעוץ ומידע.

אילו עסקים חייבים ברישיון עסק? 

העסקים החייבים ברישיון עסק הינם העסקים טעוני הרישוי מחולקים ומסווגים ל- 10 קבוצות עיקריות:

 1. מפעלים לייצור מזון.
 2. בתי אוכל לסוגיהם השונים.
 3. חנויות מזון למיניהן.
 4. עסקי עינוג ציבורי לסוגיהם השונים (בתי קולנוע, דיסקוטקים, קייטנות ומכוני כושר.)
 5. מפעלים ובתי מלאכה, העוסקים בייצור/עיבוד/הרכבה/צביעה של מוצרים לסוגיהם השונים.
 6. כל העסקים העוסקים בייצור, עיבוד, אחסנה, שיווק ומכירה וכל עיסוק אחר הנוגע לחומרים מסוכנים.
 7. כל העסקים העוסקים במכירה, השכרה, תיווך ברכב וכולל מוסכים לסוגיהם השונים, הובלת אנשים וסחורות, היסעים, בתי ספר לנהיגה, תחנות מוצא ותחנות סופיות של מוניות ואוטובוסים.
 8. שירותי שמירה ואבטחה.
 9. כל העסקים העוסקים בטיפול לא רפואי בגוף האדם: מספרות, פדיקור ומניקור, קעקועי גוף וכן מכוני עיסוי למיניהם.
 10. כל העסקים העוסקים והקשורים לבעלי חיים כחיות מחמד והעוסקים בבעלי חיים המשמשים מזון. 

באילו מקרים חייב בעל העסק ברישיון חדש להפעלת העסק ?

 1. שינוי בעלות בעסק.
 2. שינוי בסוג העסק.
 3. שינוי/ תוספת בעסק קיים או הרחבתו.
 4. תוספת סוג/פריט לעסק.
 5. שינוי מקום העסק.
 6. עסקים המחוייבים בחידוש תקופתי של הרישיון.
 7. חיסול העסק - יש להודיע על כך למחלקת רישוי עסקים

לפני הגשת בקשה מומלץ לקבל:

1. הסבר על תהליך הרישוי.
2. מידת התאמתו של העסק לדיני התכנון והבנייה, ולדרישות נותני האישור הנוספים.
3. מצבו המשפטי של העסק או של המבנה שבו יפתח.

קבלת חוות דעת מותנית בתשלום אגרה הקבועה בחוק.
לבקשה יש לצרף:

1.תרשים סביבה בקנ"מ 2500: 1, כמפורט בתקנות שבסימוכין סעיף 12 (א').
2.מפה מצבית בקנ"מ 2500: 1 (תרשים מגרש) סעיף 13 (א').
3.תכנית העסק בקנ"מ 100: 1 סעיף 14 (א') בבתי אוכל בקנ"מ 50 :1

התכניות יוגשו בגרמושקה אחת בחמישה – שישה עותקים על פי חוק ובהתאם לדרישות האגף לרישוי ופיקוח העסקים.
קבלת חוות דעת מקדמית אינה מהווה היתר או רשיון לפתוח או לנהל עסק.

הגשת בקשה ותוכניות לקבלת רשיון

הבקשה תוגש בטופס בקשה מיוחד שניתן לקבלו במשרדי האגף בשעות קבלת הקהל.
הבקשה תוגש ע"י המבקש או באמצעות המתכנן אשר הכין את תכנית העסק בצירוף ייפוי כח מבעל העסק. לטופס יש לצרף:
חמש - שש תכניות הנדסיות (העתקות שמש גרמושקות) חתומות ע"י בעל מקצוע מוסמך,רשום ומורשה כחוק (כגון: מהנדס,הנדסאי בנין ואדריכל) שתכלולנה את הפרטים: •גוש, חלקה, כתובת העסק, שם /שמות מנהלי העסק וסוג העסק כמוגדר בחוק.

•תרשים סביבה בקנ"מ 2500: 1
•תרשים מגרש בקנ"מ 2500: 10 (מפה מצבית)
•תכנית העסק בקנ"מ 1:100
•בבתי אוכל יש לשרטט את המטבח על כל הציוד, פריסתו, ומיקום הקבועות הסניטריות, חדר אוכל, חדרי שירות והמחסן.

רשות הרישוי ו/או נותן האישור רשאים לדרוש מהמבקש, הגשת פרטים נוספים שיכללו בתרשים סביבה, במפה מצבית או בתכנית עסק, אם ראו צורך בכך.
הם רשאים לדרוש ממגיש הבקשה כי לתכנית עסק יצורפו חוות דעת של בעל מקצוע בעניין מסוים או מסמכים נוספים אם ראו צורך בכך לשם בדיקת הבקשה.
 

מתי להגיש בקשה לקבלת רשיון?


•בעת פתיחת עסק חדש.
•במידה וחל שינוי בעסק או בבעליו חלה חובת הגשת בקשה חדשה, כמפורט להלן: ◦הגדלה או הקטנת השטח.
◦שינויים פיזיים פנימיים וחיצונים במבנה העסק.
•תוספת לסוגי העיסוקים או שינוי בפריטים.
•שינוי בבעלות: תוספת שותף, העברת בעלות, וכד'...
סגירת עסק - מחייבת מתן הודעה לרכזי הרישוי באגף.

 

הליך הטיפול בבקשה לרשיון עסק :

לאחר אישור התוכנית ע"י הגורם המוסמך, הגשת המסמכים ותשלום האגרה, ייפתח תיק רישוי לעסק. קבלת הבקשה ומסמכיה אינה מהווה תחליף לרשיון.
תחילה יש לקבל הסכמת נותני האישור המוגדרים בחוק ובתקנותיו.
הפנייה תיעשה באמצעות רשות הרישוי, לאחר הגשה לרשיון. אישורם של הנותנים מותנה ע"פ רוב במילוי דרישותיהם ובהתאם העסקים לדרישות החוק.
הרשיון יונפק רק לאחר שיתקבל אישורם.

 

מהם "כללי הברזל" המחייבים את בעל העסק ? 

 1. בטרם חתימת חוזה עם בעל הנכס, ברר במחלקות העירייה את מעמדו ומצבו של הנכס.
 2. בדוק במחלקה לרישוי עסקים האם סוג העסק אותו אתה עומד לפתוח, נחשב על פי החוק עסק טעון רישוי או לא.
 3. בדוק באמצעות מחלקת רישוי עסקים, האם המבנה, בו אתה מעוניין לפתוח את העסק, נחשב מבנה חוקי (האם נבנה בהיתר מינהל ההנדסה או שמא נעשו בו חריגות ושינויים האסורים על פי חוק). 
  עסק טעון רישוי, על פי חוק רישוי עסקים התשכ"ח - 1968, לא יוכל בעליו לקבל רישיון עסק, אם נפתח במבנה לא חוקי שלא אושר על ידי מינהל ההנדסה.
 4. בדוק באמצעות מחלקת רישוי עסקים, האם סוג העסק המבוקש, מותר באיזור על פי התכליות וכן האם הוא אינו מנוגד לייעוד המבנה, בו הוא מצוי. כך לדוגמא - אין לפתוח עסקים בדירות מגורים.
 5. בדוק במחלקה לרישוי עסקים, אם שטח, גודל המבנה, אותו אתה מעוניין לשכור, מתאים לסוג העסק המבוקש. 
  ישנם עסקים, בפרט בתחום המזון, שתקנות משרד הבריאות דורשות עבורם שטח מינימום (לדוגמא: פיצריות, מסעדות, בתי-קפה, פלאפל, ייצור מזון וכו'). 
 6. כדאי לברר אם לסוג העסק המבוקש יש דרישות מיוחדות מאפיינות, הבאות למנוע או להקטין למינימום המותר, מטרדים ומפגעים לסביבה. לדוגמא, דרישה להתקנת ארובות או מינדפים לעסקי מזון מסויימים או למפעלים הגורמים לאבק והמשתמשים בחומרים עם ריחות חזקים כמו נגריות, מצבעות, דפוס וכו'. דרישות הבאות למנוע סכנה לסביבה בפרט ממפעלים המשתמשים בחומרים מסוכנים, דרישות שמטרתן למנוע הזרמת שפכים בלתי מטוהרים (או איסור כולל על הזרמת שפכים) למערכת הביוב העירונית וכיוצא באלה דרישות.     

חשוב לדעת!   
רישיון העסק הוא אישי וניתן אך ורק לבעל העסק ו/או מפעיל העסק ורשום על שמו. הרישיון לא ניתן למקום העסק - למבנה. הרישיון אינו ניתן להעברה לא על שם בעל עסק אחר ולא למקום אחר.   

 

כתובת : רח' הזית 1

פקס: 02-5360135

קבלת קהל: ימים א-ה 8:00-15:00