מידע נחוץ למבקשי היתרי בניה:

  • הנחיות מרחביות - פירוט העבודות שאינן דורשות היתר בניה
  • בקשה למידע תכנוני 
  • תנאי סף להגשת בקשה להיתר 
  • מפות מדידה תוגשנה אך ורק לפי הנחיית המינהל  ג' 4 - מדידה ועריכה מפה להיתר בניה ערוכות וחתומות דיגיטלית ע"י מודד מוסמך עם רישיון בתוקף.
    מפת מדידה תוגש למח' רישוי ישירות ע"י המודד המוסמך בארבעה פורמטים: DWG בפורמט E-transmit, DWF, DXF ו-PDF.
    לא תתקבלנה תכניות מדידה שאינן עומדות בהנחיות הנ"ל.
  • תכנון הנדסי של מבני ציבור ומבנים טרומיים הינו בסמכות מהנדסי בנין רשומים ורשויים בלבד, ולא בסמכות הנדסאים. אי לכך, לא תתקבלנה בקשות להיתרי בניה למבני ציבור ו/או למבנים טרומיים, כולל שינויים ו/או תוספות למבנים אלה, החתומות בידי הנדסאי בנין.