מהות הוועדה:

ועדת הנהלה מרכזת, מתאמת ומייעצת בניווט מועצת הרשות - בפרט, ובניהול ענייני הרשות - בכלל.

מתפקדת בפועל כהנהלת הקואליציה המקומית.

סמכויות הוועדה ותפקידיה

 • ניהול ענייני המועצה
 • תיאום עבודת הוועדות ופיקוח עליהן
 • השגחה על ביצוען בפועל כדין של החלטות המועצה והחלטות הוועדות.
 • כל תפקיד אחר שהמועצה תטיל.
 • באין ועדת כספים, שהיא ועדת רשות בסוגי רשויות אלו- ראש המועצה יציג את הצעת התקציב בפני ועדת ההנהלה קודם שיגישנה למועצה.

הרכב הוועדה:

 • יוסי אברהמי
 • אשכול דוד
 • יצחק ברנר
 • אילנה דרור
 • אהרון הינמן
 • שלמה בריזל
 • זאב ליפסקר
 • יוסי מועלם
 • משה כהן