החזר הוצאות נסיעה לתלמידים זכאים 

כל התלמידים הלומדים בשנה"ל תשפ"ג בכיתות י', י"א, ו- י"ב, במסגרות מאושרות ומוכרות ע"י משרד החינוך - בירושלים, זכאים להחזר דמי נסיעה לבתי הספר.

תלמידי כיתות ז- י"ב הלומדים במסגרות החינוך הממלכתי- דתי במסגרות מאושרות ומוכרות ע"י משרד החינוך בירושלים גם הם זכאים להחזר דמי נסיעתם לבית-הספר.

המועצה תעביר את הסכום המגיע להורים, אחת לתקופה, לחשבון הבנק שלהם.

תלמידים הלומדים בבית ספר מוכר שאינו רשמי, זכאים, אף הם, להחזר הוצאות נסיעות.  הטיפול בהחזר לתלמידים אלו הוא באמצעות מזכירות בית הספר בירושלים בלבד.

הורי ילדים הלומדים במסגרות החינוך המיוחד, מחוץ לגבעת זאב, מתבקשים להגיע למשרדי המחלקה לחינוך לצורך רישום ילדיהם להסעות, בשבוע שלפני תחילת הלימודים. יש להביא אישור לימודים מבית הספר וכן את פירוט שעות הלימודים בשבוע הראשון.

הורי ילדים הלומדים  ב"אופק חדש" מתבקשים  להביא אישור מביה"ס על קבלת ילדיהם ל"אופק חדש" מטעם משרד החינוך לשנת הלימודים תשע"ב.

 

לקבלת החזר יש למלא את הטופס

 

פרטי חשבון בנק

1. הזכאות לקבלת החזרים מותנית בלמידה במסגרות מאושרות ומוכרות ע"י משרד החינוך. 2. תושבים חדשים יהיו זכאים להחזר נסיעות ממועד שינוי כתובתם לגבעת זאב. 3. חתימה על מסמך זה מהווה גם התחייבות החותם/ת להחזיר כל תשלום עודף.