דלג לתוכן העמוד
גודל טקסט
ניגודיות צבעים

הודעה בדבר הגשת הצעת מועמד ורשימת מועמדים ברשות המקומית

לכבוד

תושבי הרשות המקומית גבעת זאב

הודעה בדבר הגשת הצעת מועמד ורשימת מועמדים ברשות המקומית גבעת זאב  

שם הרשות המקומית: גבעת זאב

א. מספר חברי המועצה העומדת לבחירה

בבחירות הקרובות לרשויות המקומיות אשר יתקיימו בכ"א חשוון תשע"ט (30 באוקטובר 2018), מספר חברי המועצה  העומדים לבחירה הוא 13.

ב. המועד והמקום הגשת רשימות המועמדים או הצעות מועמד

הצעת מועמד לראשות הרשות ורשימת מועמדים למועצה יוגשו למנהל הבחירות במועדים כלהלן:

  • יום רביעי, י"ז בתשרי תשע"ט (26 בספטמבר 2018), בין השעות 9:00 בבוקר עד 11.00 לפנה"צ;
  • יום חמישי, י"ח בתשרי תשע"ט (27 בספטמבר 2018), בין השעות 15:00 אחה"צ עד השעה 21:00 בערב.

 

הצעת מועמד ו/או רשימת מועמדים שתוגש באיחור לא תתקבל.

את ההצעות והרשימות ניתן להגיש במשרדי הרשות המקומית  בכתובת רח' המכבים 44  גבעת זאב

קומה 2

 

 

ג. חוברות הגשת מועמדות

הצעת  מועמד ו/או רשימת  מועמדים יש להגיש  אך ורק על גבי חוברות מיוחדות  כפי שנקבע  בתקנות.

 

חוברות אלה ניתן להשיג החל מיום ראשון, כב' אלול תשע"ח (02 לספטמבר 2018) במקומות הבאים:

ברשות המקומית גבעת זאב רח' המכבים 44 קומה 2 אצל גב' יפה ששון בין השעות 10:00-14:00

 

הוראות בנוגע להגשת  הצעות מועמד  ורשימות  המועמדים  מפורטות בחוברת הצעת המועמד או רשימת המועמדים. בנוסף יינתן הסבר מסודר למעוניינים על ידי מנהל הבחירות בתאריך: יום חמישי,  כ"ו אלול תשע"ח ( 6 בספטמבר 2018) בין השעות 18:30-20:00 בבית המועצה רח' המכבים 44 גבעת זאב.

הצעת מועמד ורשימת מועמדים הכוללות חתימות תומכים ניתן להגיש במספר חוברות, כשבכל חוברת קבוצה אחרת של חתימות תומכים. במקרה זה יש למספר את החוברות לפי מספר סידורי. כל חוברת תכלול את רשימת המועמדים ופרטיהם בסדר זהה. בנוסף, כל חוברת תכלול תצהיר בא כוח הרשימה או ההצעה המאמת את חתימות התומכים שבאותה חוברת. כמו כן, שם המועמד או הכינוי של רשימת המועמדים חייב להופיע בכל חוברת ובראש כל דף בכל חוברת

 

 

 

 

ד. הזכות להיבחר

סעיף 7 ו-7א לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה - 1965 (להלן- חוק הבחירות)  וסעיף 4 לחוק  הרשויות המקומיות  (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה – 1975 (להלן- חוק הבחירה הישירה) מפרטים את התנאים בדבר הזכות להיבחר כחבר המועצה וכראש הרשות המקומית.

ה. קביעת מספר המועמדים ברשימה ומספר חתימות המגישים

הואיל ומספר חברי המועצה העומדים לבחירה בגבעת זאב  הוא 13, כל רשימת מועמדים חייבת לכלול לא פחות  מ 5 מועמדים ולא יותר מ 26 מועמדים.

הואיל ומספר הבוחרים הרשומים ברשימת הבוחרים לרשות המקומית גבעת זאב  הוא 11,650, מספר התומכים של רשימת מועמדים חייב להיות לא פחות מ 200 בהתאם לאמור בסעיף 35 בחוק הרשויות המקומיות, ואילו מספר החותמים על הצעת מועמד חייב להיות לא פחות מ 350 בהתאם ל סעיף 5(א) חוק הבחירה הישירה.

ו. עירבון

גובה העירבון יהיה 8,000 ש"ח.

ניתן למסור את הערבונות האמורים למנהל הבחירות לא יאוחר מהיום ה-30 שלפני יום הבחירות, דהיינו לא יאוחר מיום ראשון כא' תשרי תשע"ט ( 30 בספטמבר 2018)  בין השעות  09:30- 8:00 .

רשימה אשר לא תמסור ערבון כאמור לעיל תחשב כאילו לא הוגשה  למנהל הבחירות.

 

ז. המועד והמקום להגשת התקשרויות

מנהל הבחירות יקבל אישית את  ההודעות בכתב בקשר להתקשרות בין שתי רשימות מועמדים לפי  סעיף 45 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה - 1965, ביום ראשון יב' חשון תשע"ט ( 21 באוקטובר  2018 ) בין השעות  17:30 – 19:30  בבית המועצה רח' מכבים 44 קומה 2 גבעת זאב.

 

תאריך

27.08.2018

                                                                                                                                                                                                                                                      מנהלת הבחירות

                                                                                                                          סיגל כהן