דלג לתוכן העמוד
גודל טקסט
ניגודיות צבעים

אספקה והתקנת מנוף ומכלוליו לאיסוף גזם ופסולת ולטיפול בתאורה

 

 

מועצה מקומית גבעת זאב

מכרז פומבי מס'  2017 / 1

אספקה והתקנת מנוף ומכלוליו לאיסוף גזם ופסולת, וטיפול בתאורה

 

הזמנה למתן הצעות למכרז

 

  1. מועצה מקומית גבעת זאב (להלן:"המועצה"), מזמינה הצעות מחיר לאספקה והתקנת מנוף ומכלוליו לאיסוף גזם ופסולת, וטיפול בתאורה, על שלדת משאית חדשה 18 טון כולל, שתסופק על ידי המועצה.

      הכל בהתאם לתנאים ולדרישות, המפורטים במסמכי המכרז ובהסכם ונספחיו.

 

  1. את מסמכי ותנאי המכרז ומסמכים נלווים, וכן את נוסח ההסכם ונספחיו שהזוכה יידרש לחתום עליו (להלן: "מסמכי המכרז"), ניתן לרכוש במשרדי מחלקת הגביה בגבעת זאב, בימים ראשון  עד חמישי,  בין השעות  08:30  עד  13:30, תמורת סך של  1,000 ש"ח (אלף ₪) שלא יוחזרו. ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם בנוכחות נציג המועצה ולא ניתן לצלמם.

 

  1. על מגיש ההצעה לצרף להצעתו להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו, ערבות בנקאית להשתתפות במכרז, אוטונומית צמודה למדד המחירים לצרכן, לטובת המועצה, בשיעור של  20,000 ש"ח (עשרים אלף ₪), ל - 180  יום, בתוקף עד תאריך  19.9.2017  (כולל).

      למען הסר ספק, מציע שלא יצרף ערבות בנקאית כאמור לעיל, הצעתו לא תובא לדיון.

 

  1. שאלות ובקשה להבהרות, יועברו בכתב מודפס בלבד לגזבר המועצה, בדוא"ל:

 avner@givat-zeev.muni.il, לא יאוחר מתאריך 9.3.2017 שעה 13:00. השאלות יענו על ידי המועצה בכתב והתשובות תשלחנה באמצעות פקסימיליה לכל רוכשי מסמכי המכרז. לאחר המועד הנקוב לעיל, שאלות ובקשה להבהרות לא יענו.

  1. באם מגיש ההצעה זכה במכרז, ולא יחתום עם המועצה על הסכם בנוסח המצורף לרבות עדכונים ותיקונים נדרשים ו/או לא ימציא את הערבות הבנקאית להבטחת האספקה ומילוי כל התחייבויותיו כשיתבקש לכך על ידי המועצה, ערבות זו תחולט לטובת המועצה.

 

  1. רשאי להגיש הצעה ולהשתתף במכרז, רק מציע שרכש את מסמכי המכרז מהמועצה.

 

  1. את ההצעה יש להגיש במסירה ידנית במעטפה סגורה ללא כל סימני זיהוי. המעטפה תיחתם על ידי נציג/ת המועצה בחותמת המועצה, אשר ירשמו על המעטפה תאריך ושעת המסירה, והיא תוכנס לתיבת המכרזים במשרדי המועצה, לא יאוחר מיום ראשון  תאריך  19.3.2017  שעה  13:00.

 

  1. הצעה שתימסר לאחר התאריך והשעה האמורים לעיל, לא תתקבל ותוחזר למוסר.

 

יוסי אברהמי

ראש המועצה

 

חזור לעמוד המכרזים