דלג לתוכן העמוד
גודל טקסט
ניגודיות צבעים

קול קורא- הצטרפות למאגר המתכננים של המועצה

המועצה המקומית גבעת זאב (להלן "המועצה") מזמינה בזאת הצעות מיחידים, חברות בע"מ, שותפויות רשומות, להצטרף למאגר מתכננים של המועצה, בהתאם להתמחויות שונות כגון תכנון בתי כנסת, מקוואות, מוסדות חינוך או תשתיות או תכנון כללי או רישוי.

מובהר כי גם מתכננים הרשומים כיום במאגר המועצה, נדרשים להגיש את מועמדותם במסגרת הליך זה.

המועצה תהא רשאית לשתף מתכננים מתוך המאגר שיאושר בהתקשרויות שלא חלה עליהן חובת מכרז פומבי, במכרזי זוטא (מכרזים סגורים) ובהלכי התמחרות.

המועצה תצרף למאגר רק מתכננים העומדים בכל תנאי הסף המפורטים להלן בקובץ המצורף

התקשרות עם מתכננים אשר אינם כלולים במאגר, תיעשה רק במקרים חריגים ובאישור ועדת המכרזים של המועצה אם לא נמצאו במאגר מתכננים העונים על השירות הנדרש מבחינת אופיו המיוחד.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל המועצה תהיה רשאית לצאת במכרז פומבי לצורך קבלת שירות או לבצע התקשרות באמצעות החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי אם יוחלט על ביצוע התקשרות בדרך זו.

חזור לעמוד המכרזים