צבא הגנה לישראל
צו בדבר העסקת עובדים במקומות מסוימים (יהודה ושומרון) (מס' 967) התשמ"ב ב- 1982

הודעה בדבר העסקת עובדים במקומות מסוימים (קביעת שכר מינימום)

בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור והואיל והנני סבור כי הדבר דרוש להגנת זכויותיהם של העובדים באזור הנני מצווה לאמור:

 1. הגדרות (תיקון תשמ"ז):
  בצו זה-
  "הממונה"- מי שימונה על ידי כממונה לצורך צו זה:
  "חוק העבודה"- חוק העבודה הירדני, חוק מס' 2 לשנת 1965.
  "יישוב"- כל אחד מן הישובים המפורטים בתוספת לצו בדבר ניהול מועצות אזוריות (יהודה והשומרון )  (מס' 783) תשל"ט - 1979 ובתוספת לצו בדבר ניהול מועצות מקומיות (יהודה ושומרון) (מס' 892) . התשמ"א - 1981, כפי תוקפן מעת לעת.
 2. חובת העסקה באמצעות לשכת העבודה (תיקון: תשמ"ז) לא יעסיק אדם תושב באזור בישוב (להלן – העסקה), אלא באמצעות לשכת העבודה כמשמעותה בפרק השלישי לחוק העבודה.
 3. התקנת תקנות ותיקון התוספת:
  1. הממונה רשאי להתקין תקנות לצורך ביצועו של צו זה לרבות תקנות בדבר:
  *שכר מינימום שיחול בהעסקה.
  *חובת דיווח של מעסיק ועובד על העסקה.
  *נהלים להפעלתה של לשכת העבודה על-פי סעיף 2 לצו.
  2. הממונה יהיה רשאי, באישור ראש המנהל האזרחי לתקן את התוספת לצו זה.
 4. הקנית סמכויות: לצורך  הפעלתו של צו זה יהיו נתונים לממונה כל סמכות וכל מינוי שהוקנה על-פי חוק העבודה לשר לעניינים הסוציאליים והעבודה ולעובדי משרדו.
 5. שמירת דינים: הוראות צו זה אינן באות לגרוע מהוראות חוק העבודה אלא להוסיף עליהן.
 6. עונשין- העובר על הוראה מהוראות צו זה או תקנות שהותקנו מכוחו דינו מאסר שנה או קנס של 15,000 שקל או שני העונשים כאחד, ואם הייתה העבירה עבירה נמשכת – 250 שקל קנס נוסף לכל יום שבו נמשכת העבירה.
 7. הנוסח שולב בצו בדבר הקמת מינהל אזרחי (יהודה ושומרון) (מס' 947) התשמ"ב – 1981 .
 8. תחילת תוקף: תחילתו של צו זה תשעים יום מיום חתימתו (הצו נחתם ביום 9/9/1982).
 9. השם: צו זה ייקרא "צו בדבר העסקת עובדים במקומות מסוימים (יהודה והשומרון) (מס' 967) התשמ"ב 1982"

צבא הגנה לישראל
צו מס' 662, צא בדבר ביטוח מפני פגיעות בעבודה

בתוקף סמכותי כמפקד האזור והואיל שאני סבור כי הדבר דרוש לקיום הממשל התקין ולהגנה על זכויותיהם של העובדים באזור הנני קובע בזאת כדלקמן:

חובת ביטוח

בכפוף להוראות צו זה לא יעסיק מעביד עובד אלא אם יש בידו פוליסה בת תוקף שהוצאה בהתאם להוראות צו זה לגבי העובד לכיסוי חבות טעונת ביטוח.