חברי הועדה:

  • יו"ר ועדה- שלמה בריזל
  • מ"מ יו"ר ועדה- לפי הוראות החוק יתמנה ע"י הוועדה
  • חבר ועדה- רפאל מועלם
  • חבר ועדה- גזבר המועצה
  • חבר ועדה- מנהלת מחלקת הרווחה
  • חבר ועדה- יועצת משפטית למועצה